Statistics Masthead Statistics Homepage About the image

Statistics Students

Master's Program

1st Yr, 2nd Yr, BA/MS, 2nd Degree
Email = user at galton.uchicago.edu
First Year
Jongyoon Baik
Email: baikjongyoon
Rujual Singh Bains
Email: bains
Yuhang Cai
Email: yuhangc
Jiongyi Cao
Email: jiongyi
Fengbo Chen
Email: fbch
Jiaqi Chen
Email: jiaqi
Xinxin Chen
Email: xinxinc
Yujie Chen
Email: chenyujie
Jun Jie Choo
Email: jchoo1
Jinhong Du
Email: dujinhong
Ming Gao
Email: minggao
Wenxuan Guo
Email: wxguo
Benjamin Harris
Email: benjaminharris
Tianrui Hou
Email: tianruihou
Zeyu Hu
Email: huzeyu
Bowei Kang
Email: kbw
Isabela Kernin
Email: ikernin
Sungil Kim
Email: sungilkim
James W. M. Leiner
Email: jleiner
Weihao Li
Email: liweihao
Luofeng Liao
Email: luofengl
Zeqi Mao
Email: zeqimao
Jiaai Pan
Email: alexpan
Puyuan Peng
Email: pengpuyuan
Charles B. Perkins
Email: cbperkins
Benjamin S. Picker
Email: bpicker
Adam N. Ratner
Email: aratner
Brandon Rhodes
Email: bprhodes
Qian Sha
Email: qsha
Mufeng Tang
Email: mufengt
Zhao T. J. Tay
Email: jzhao
Hsiang Wang
Email: hsiangw
Juxian Wang
Email: juxian
Yuguan Wang
Email: yuguanw
Haoyang Wu
Email: wuhy0902
Danye Xu
Email: danye
Ziqing Xu
Email: simonxu
Yibo Yang
Email: yiboyang
Youngkyun Yoon
Email: ykyoon
Pinrui Yu
Email: pinrui
Bo Yuan
Email: yuanb
Shengjun Zhai
Email: percysjzhai
Yan Zhang
Email: adamzhang22
Zhaojun Zhang
Email: zhaojunz
Shaoxiong Zheng
Email: denniszheng
Place holder Place holder Place holder Place holder
Zihao Zheng
Email: zhzheng
       
Second Year
Gulishana Adilijiang Bryan Chang Weilin  Chen Blaine Cole Fuheng Cui
Gulishana Adilijiang
Email: sarah07
Bryan Chang
Email: bchang46
Weilin Chen
Email: chenwl
Blaine Cole
Email: bacole
Fuheng Cui
Email: cuifuheng
Mengxiong Dong Zhengyang Fang Lin Gui Yanqing Gui Seung Ah Ha
Mengxiong Dong
Email: mdong
Zhengyang Fang
Email: zyfang
Lin Gui
Email: glin6
Yanqing Gui
Email: guiy
Seung Ah Ha
Email: saha
Yuqing He Jisung Hwang Yi Jin Jaymo Kim Kyoung Hwan Kook
Yuqing He
Email: yqhe
Jisung Hwang
Email: jeshwang92
Yi Jin
Email: jinyi
Jaymo Kim
Email: jaymokim
Kyoung Hwan Kook
Email: johnkook
Yuhei Koshino Jessica Kunke Ka Kwan Albert Lam Keonmyeong Lee
Yuhei Koshino
Email: ykoshino
Jessica Kunke
Email: jkunke
Ka Kwan Albert Lam
Email: albertlam
Keonmyeong Lee
Email: klee93
Yuhan Li
Email: yuhanli
Yi-Hung Liu Yuwei Luo Ayman Moawad Steven Moen Shinpei Nakamura Sakai
Yi-Hung Liu
Email: yhliu
Yuwei Luo
Email: yuweiluo
Ayman Moawad
Email: aymoawad
Steven Moen
Email: smoen
Shinpei Nakamura Sakai
Email: snakamura
Bo Wei Ooi Margarita Orlova Weidi Pan Veena Patel Hanyang Peng
Bo Wei Ooi
Email: ooibowei
Margarita Sergeevna Orlova
Email: morlova
Weidi Pan
Email: weidipan
Veena Patel
Email: veenapatel
Hanyang Peng
Email: hypeng
Rick Presman Nicholas Rittler Kenneth Ruiter Sawhney Kabir Wonbin Song
Rick Presman
Email: rpresman
Nicholas Rittler
Email: rittlern
Kenneth Ruiter
Email: kruiter
Kabir Sawhney
Email: ksawhney
Wonbin Song
Email: wonbinsong
Elysa Strunin Adam Sun Xiaoyu Sun Zhi Rong Tan Patrick Walker
Elysa Strunin
Email: estrunin
Adam Sun
Email: zsun1
Xiaoyu Sun
Email: xiaoyusun
Zhi Rong Tan
Email: tanzhirong
Patrick Walker
Email: pjwalker
Wenjing Xu Shentao Yang JoowooYoo Wen Yuan Yen Boxin Zhao
Wenjing Xu
Email: wendyxu
Shentao Yang
Email: shentaoyang
Joowoo Yoo
Email: joeyyoo
Wen Yuan Yen
Email: wenyuan
Boxin Zhao
Email: boxinz
Yijia Zhao Luyi Zhou Yanfei Zhou Qi Zhu  
Yijia Zhao
Email: yijia
Luyi Zhou
Email: luyi1226
Yanfei Zhou
Email: zhouy936
Qi Zhu
Email: qizhu
 
BA/MS        
Eric Weine placeholder placeholder placeholder placeholder
Eric Weine
Email: ericweine